čínsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Mi aludas al via reklamo en... de la....
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
我想申请...一职
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
我对此工作很感兴趣,因为...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mi ŝatus labori por vi, por...
我想为您工作,因为...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Miaj fortoj estas...
我的强项是...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
我很适合这个职位,因为...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mia areo de kompetenteco estas...
我的专长是…
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
即使在压力下我也能保持高标准。
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
我的母语是...,但我也会说...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Mi havas bonegan komandon de...
我熟练掌握...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Mi havas mezan scion de...
我能用...语进行工作交流
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Mi havas... jarojn de sperto en...
我在...领域有...年工作经验
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Mi estas sperta uzanto de...
我是...的熟练使用者
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
我相信我是...和...技能的良好结合
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Bonegaj komunikadaj kapabloj
出色的沟通技能
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Dedukta rezonado
演绎推理能力
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logika rezonado
逻辑性思考
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analizaj kapabloj
分析技能
Schopnost detailně hodnotit
Bonaj interhomaj kapabloj
良好的人际交往技能
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Negocadaj kapabloj
谈判技能
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Prezentaj kapabloj
观点陈述能力
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Vi trovos mian karierresumo kune.
附件中含有我的个人简历。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Vi povas akiri referencojn el...
可以从...处获得推荐信
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Mi estas disponebla por intervjuo la...
我可以在...的时候接受面试
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Altestime,
此致
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
此致
敬礼
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
肃然至上
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Ĉion bonan,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem