anglicky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Estimata sinjoro,
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
Dear John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Mi aludas al via reklamo en... de la....
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
I would like to apply for the position of…
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
I am particularly interested in this job, as…
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mi ŝatus labori por vi, por...
I would like to work for you, in order to…
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Miaj fortoj estas...
My strengths are…
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
I would be well suited to the position because…
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mia areo de kompetenteco estas...
My area of expertise is…
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Whilst working at… I became highly competent in…
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Even under pressure I can maintain high standards.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
My native language is…, but I can also speak…
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Mi havas bonegan komandon de...
I have an excellent command of…
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Mi havas mezan scion de...
I have a working knowledge of…
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Mi havas... jarojn de sperto en...
I have …years experience of working…
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Mi estas sperta uzanto de...
I am an experienced user of…
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
I believe I possess the right combination of...and… .
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Excellent communication skills
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Dedukta rezonado
Deductive reasoning
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logika rezonado
Logical thinking
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analizaj kapabloj
Analytical skills
Schopnost detailně hodnotit
Bonaj interhomaj kapabloj
Good interpersonal skills
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Negocadaj kapabloj
Negotiation skills
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Prezentaj kapabloj
Presentation skills
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Vi trovos mian karierresumo kune.
Please find my résumé / CV attached.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
I can supply references from…if required.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Vi povas akiri referencojn el...
References can be requested from…
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Mi estas disponebla por intervjuo la...
I am available for interview on…
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Altestime,
Yours faithfully,
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
Yours sincerely,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
Respectfully yours,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Ĉion bonan,
Kind/Best regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem