čínsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Kære Hr.,
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Kære Fru.,
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Til hvem dette ankommer,
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Jeg ville søge stillingen som...
我想申请...一职
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
我对此工作很感兴趣,因为...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
我想为您工作,因为...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mine styrker er...
我的强项是...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
我很适合这个职位,因为...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mit ekspertområde er...
我的专长是…
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
即使在压力下我也能保持高标准。
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
我的母语是...,但我也会说...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Jeg råder fremragende over...
我熟练掌握...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Jeg har en fungerende viden om...
我能用...语进行工作交流
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Jeg har... års erfaring indenfor...
我在...领域有...年工作经验
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Jeg er en erfaren bruger af...
我是...的熟练使用者
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
我相信我是...和...技能的良好结合
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Fremragende kommunikations evner
出色的沟通技能
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Deduktiv argumentation
演绎推理能力
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logisk tænkning
逻辑性思考
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytiske evner
分析技能
Schopnost detailně hodnotit
Gode interpersonel evner
良好的人际交往技能
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Forhandlings evner
谈判技能
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Præsentations evner
观点陈述能力
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
附件中含有我的个人简历。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Referencer kan rekvieres fra...
可以从...处获得推荐信
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Jeg er ledig til et interview den...
我可以在...的时候接受面试
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Med venlig hilsen
此致
Formální, jméno příjemce neznámé
Med venlig hilsen
此致
敬礼
Formální, velmi používané, příjemce známý
Med respekt,
肃然至上
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Med venlig hilsen
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem