česky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Kære Hr.,
Vážený pane,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Kære Fru.,
Vážená paní,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Kære Hr./Fru.,
Vážený pane / Vážená paní,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Kære Hr./Fru.,
Dobrý den,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Til hvem dette ankommer,
Všem zainteresovaným stranám,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Kære Hr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Kære Fru. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Kære Frk. Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Kære Fr. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Kære John Smith,
Milý Johne Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Jeg ville søge stillingen som...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mine styrker er...
Moje silné stránky jsou...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mit ekspertområde er...
Moje oblast odborných znalostí je...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Jeg råder fremragende over...
Mám výbornou znalost...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Jeg har en fungerende viden om...
Mám znalost...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Jeg har... års erfaring indenfor...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Jeg er en erfaren bruger af...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Fremragende kommunikations evner
Výborné komunikační schopnosti
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Deduktiv argumentation
Dedukce
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logisk tænkning
Logické myšlení
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytiske evner
Analytické schopnosti
Schopnost detailně hodnotit
Gode interpersonel evner
Dobré interpersonální schopnosti
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Forhandlings evner
Vyjednávací schopnosti
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Præsentations evner
Prezentační dovednosti
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Referencer kan rekvieres fra...
Ohledně referencí se obraťte na...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Jeg er ledig til et interview den...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Med venlig hilsen
S pozdravem,
Formální, jméno příjemce neznámé
Med venlig hilsen
S pozdravem,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Med respekt,
S úctou,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Med venlig hilsen
Se srdečným pozdravem,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem