turecky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

尊敬的先生,
Sayın Yetkili,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
尊敬的女士,
Sayın Yetkili,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
尊敬的先生/女士,
Sayın Yetkili,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
尊敬的先生们,
Sayın Yetkililer,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
尊敬的收信人,
Yetkili makama / merciiye,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
尊敬的史密斯先生,
Sayın Ahmet Bey,
Formální, příjemce muž, jméno známé
尊敬的史密斯女士,
Sayın Dilek Hanım,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐,
Sayın Melek Hanım,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐/女士,
Sayın Demet Hanım,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
亲爱的约翰 史密斯,
Sayın Alihan Erturan,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
我看到您于...在...上登的招聘信息
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
我想申请...一职
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

我对此工作很感兴趣,因为...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
我想为您工作,因为...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
我的强项是...
Güçlü yanlarım ...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
我很适合这个职位,因为...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
我的专长是…
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
即使在压力下我也能保持高标准。
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

我的母语是...,但我也会说...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
我熟练掌握...
... diline son derece hakimimdir.
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
我能用...语进行工作交流
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
我在...领域有...年工作经验
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
我是...的熟练使用者
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
我相信我是...和...技能的良好结合
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
出色的沟通技能
Mükemmel iletişim becerisi
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
演绎推理能力
Tümdengelim muhakemesi
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
逻辑性思考
Mantıklı düşünebilme
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
分析技能
Analitik düşünce
Schopnost detailně hodnotit
良好的人际交往技能
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
谈判技能
Anlaşma becerisi
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
观点陈述能力
Sunum becerisi
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
附件中含有我的个人简历。
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
可以从...处获得推荐信
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
我可以在...的时候接受面试
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
此致
Saygılarımla,
Formální, jméno příjemce neznámé
此致
敬礼
Tüm içtenliğimle,
Formální, velmi používané, příjemce známý
肃然至上
Saygılarımla,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
祝好
Saygılar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem