španělsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

尊敬的先生,
Distinguido Señor:
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
尊敬的女士,
Distinguida Señora:
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
尊敬的先生/女士,
Distinguidos Señores:
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
尊敬的先生们,
Apreciados Señores:
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
尊敬的收信人,
A quien pueda interesar
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
尊敬的史密斯先生,
Apreciado Sr. Pérez:
Formální, příjemce muž, jméno známé
尊敬的史密斯女士,
Apreciada Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐,
Apreciada Srta. Pérez:
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐/女士,
Apreciada Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
亲爱的约翰 史密斯,
Estimado Sr. Pérez:
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
我看到您于...在...上登的招聘信息
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
我想申请...一职
Quisiera postularme para el puesto de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

我对此工作很感兴趣,因为...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
我想为您工作,因为...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
我的强项是...
Mis puntos fuertes son...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
我很适合这个职位,因为...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
我的专长是…
Mi área de conocimiento es...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
即使在压力下我也能保持高标准。
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

我的母语是...,但我也会说...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
我熟练掌握...
Tengo un manejo excelente de...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
我能用...语进行工作交流
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
我在...领域有...年工作经验
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
我是...的熟练使用者
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
我相信我是...和...技能的良好结合
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
出色的沟通技能
Excelentes habilidades de comunicación
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
演绎推理能力
Razonamiento deductivo
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
逻辑性思考
Razonamiento lógico
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
分析技能
Capacidad de análisis
Schopnost detailně hodnotit
良好的人际交往技能
Buena comunicación interpersonal
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
谈判技能
Aptitudes de negociación
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
观点陈述能力
Habilidad para hablar en público
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
附件中含有我的个人简历。
Encontrará mi currículo adjunto.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
可以从...处获得推荐信
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
我可以在...的时候接受面试
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
此致
Se despide cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
此致
敬礼
Atentamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
肃然至上
Respetuosamente,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
祝好
Saludos,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem