portugalsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

尊敬的先生,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
尊敬的女士,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
尊敬的先生/女士,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
尊敬的先生们,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
尊敬的收信人,
A quem possa interessar,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
尊敬的史密斯先生,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formální, příjemce muž, jméno známé
尊敬的史密斯女士,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐/女士,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
亲爱的约翰 史密斯,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
我看到您于...在...上登的招聘信息
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
我想申请...一职
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

我对此工作很感兴趣,因为...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
我想为您工作,因为...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
我的强项是...
Meus pontos fortes são...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
我很适合这个职位,因为...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
我的专长是…
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
即使在压力下我也能保持高标准。
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

我的母语是...,但我也会说...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
我熟练掌握...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
我能用...语进行工作交流
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
我在...领域有...年工作经验
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
我是...的熟练使用者
Eu tenho experiência em /com ...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
我相信我是...和...技能的良好结合
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
出色的沟通技能
Excelente habilidade de comunicação
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
演绎推理能力
Raciocínio dedutivo
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
逻辑性思考
Pensamento lógico
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
分析技能
Habilidades analíticas
Schopnost detailně hodnotit
良好的人际交往技能
Bom relacionamento interpessoal
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
谈判技能
Habilidades de negociação
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
观点陈述能力
Habilidades de comunicação
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
附件中含有我的个人简历。
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
可以从...处获得推荐信
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
我可以在...的时候接受面试
Estou disponível para entrevista em ..
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
此致
Cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
此致
敬礼
Atenciosamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
肃然至上
Com elevada estima,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
祝好
Lembranças,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem