německy | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

尊敬的先生,
Sehr geehrter Herr,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
尊敬的女士,
Sehr geehrte Frau,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
尊敬的先生/女士,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
尊敬的先生们,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
尊敬的收信人,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
尊敬的史密斯先生,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formální, příjemce muž, jméno známé
尊敬的史密斯女士,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐/女士,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
亲爱的约翰 史密斯,
Lieber Herr Schmidt,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
我看到您于...在...上登的招聘信息
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
我想申请...一职
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

我对此工作很感兴趣,因为...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
我想为您工作,因为...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
我的强项是...
Zu meinen Stärken zählen...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
我很适合这个职位,因为...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
我的专长是…
Mein Fachgebiet ist...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
即使在压力下我也能保持高标准。
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

我的母语是...,但我也会说...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
我熟练掌握...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
我能用...语进行工作交流
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
我在...领域有...年工作经验
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
我是...的熟练使用者
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
我相信我是...和...技能的良好结合
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
出色的沟通技能
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
演绎推理能力
schlussfolgerndes Denken
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
逻辑性思考
logisches Denken
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
分析技能
analytische Fähigkeiten
Schopnost detailně hodnotit
良好的人际交往技能
hohe soziale Kompetenz
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
谈判技能
Verhandlungsgeschick
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
观点陈述能力
Präsentationsfähigkeiten
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
附件中含有我的个人简历。
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
可以从...处获得推荐信
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
我可以在...的时候接受面试
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
此致
Mit freundlichen Grüßen
Formální, jméno příjemce neznámé
此致
敬礼
Mit freundlichen Grüßen
Formální, velmi používané, příjemce známý
肃然至上
Hochachtungsvoll
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
祝好
Herzliche Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem