italsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

尊敬的先生,
Gentilissimo,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
尊敬的女士,
Gentilissima,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
尊敬的先生/女士,
Gentili Signore e Signori,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
尊敬的先生们,
Alla cortese attenzione di ...,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
尊敬的收信人,
A chi di competenza,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
尊敬的史密斯先生,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formální, příjemce muž, jméno známé
尊敬的史密斯女士,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐/女士,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
亲爱的约翰 史密斯,
Gentilissimo Bianchi,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
In risposta all'annuncio apparso ne...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
我看到您于...在...上登的招聘信息
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
我想申请...一职
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

我对此工作很感兴趣,因为...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
我想为您工作,因为...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
我的强项是...
I miei punti di forza sono...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
我很适合这个职位,因为...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
我的专长是…
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
即使在压力下我也能保持高标准。
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

我的母语是...,但我也会说...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
我熟练掌握...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
我能用...语进行工作交流
Sto imparando...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
我在...领域有...年工作经验
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
我是...的熟练使用者
Sono un(') utente esperto/a di...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
我相信我是...和...技能的良好结合
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
出色的沟通技能
Eccellenti doti comunicative
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
演绎推理能力
Capacità deduttive e di ragionamento
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
逻辑性思考
Capacità logiche
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
分析技能
Capacità analitiche
Schopnost detailně hodnotit
良好的人际交往技能
Ottime abilità interpersonali
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
谈判技能
Capacità di negoziazione
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
观点陈述能力
Capacità di presentazione
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
附件中含有我的个人简历。
In allegato trova il mio cv.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
可以从...处获得推荐信
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
我可以在...的时候接受面试
Sono disponibile per un colloquio...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
此致
In fede,
Formální, jméno příjemce neznámé
此致
敬礼
Cordialmente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
肃然至上
I miei più cordiali saluti,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
祝好
Saluti
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem