francouzsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

尊敬的先生,
Monsieur,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
尊敬的女士,
Madame,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
尊敬的先生/女士,
Madame, Monsieur,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
尊敬的先生们,
Madame, Monsieur,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
尊敬的收信人,
Aux principaux concernés,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
尊敬的史密斯先生,
Monsieur Dupont,
Formální, příjemce muž, jméno známé
尊敬的史密斯女士,
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐,
Mademoiselle Dupont,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐/女士,
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
亲爱的约翰 史密斯,
Monsieur Dupont,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
我看到您于...在...上登的招聘信息
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
我想申请...一职
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

我对此工作很感兴趣,因为...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
我想为您工作,因为...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
我的强项是...
Mes qualités principales sont...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
我很适合这个职位,因为...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
我的专长是…
Mon domaine d'expertise est...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
即使在压力下我也能保持高标准。
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

我的母语是...,但我也会说...
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
我熟练掌握...
J'ai une excellente maîtrise du...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
我能用...语进行工作交流
J'ai une connaissance pratique de...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
我在...领域有...年工作经验
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
我是...的熟练使用者
Je suis un utilisateur confirmé de...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
我相信我是...和...技能的良好结合
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
出色的沟通技能
Excellentes techniques de communication
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
演绎推理能力
Capacité de déduction
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
逻辑性思考
Esprit de logique
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
分析技能
Esprit analytique
Schopnost detailně hodnotit
良好的人际交往技能
Compétences relationnelles
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
谈判技能
Compétences en négociation
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
观点陈述能力
Capacités d'exposition
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
附件中含有我的个人简历。
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
可以从...处获得推荐信
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
我可以在...的时候接受面试
Je suis disponible pour un entretien le...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
此致
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formální, jméno příjemce neznámé
此致
敬礼
Salutations distinguées,
Formální, velmi používané, příjemce známý
肃然至上
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
祝好
Meilleures salutations,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem