česky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

尊敬的先生,
Vážený pane,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
尊敬的女士,
Vážená paní,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐/女士,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
我看到您于...在...上登的招聘信息
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
我想申请...一职
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
目前我在...工作,我的主要职责包括...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

我对此工作很感兴趣,因为...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
我想为您工作,因为...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
我的强项是...
Moje silné stránky jsou...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
我很适合这个职位,因为...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
我的专长是…
Moje oblast odborných znalostí je...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
即使在压力下我也能保持高标准。
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

我的母语是...,但我也会说...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
我熟练掌握...
Mám výbornou znalost...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
我能用...语进行工作交流
Mám znalost...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
我在...领域有...年工作经验
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
我是...的熟练使用者
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
我相信我是...和...技能的良好结合
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
出色的沟通技能
Výborné komunikační schopnosti
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
演绎推理能力
Dedukce
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
逻辑性思考
Logické myšlení
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
分析技能
Analytické schopnosti
Schopnost detailně hodnotit
良好的人际交往技能
Dobré interpersonální schopnosti
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
谈判技能
Vyjednávací schopnosti
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
观点陈述能力
Prezentační dovednosti
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
附件中含有我的个人简历。
Můj životopis naleznete v příloze.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
可以从...处获得推荐信
Ohledně referencí se obraťte na...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
我可以在...的时候接受面试
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
此致
S pozdravem,
Formální, jméno příjemce neznámé
此致
敬礼
S pozdravem,
Formální, velmi používané, příjemce známý
肃然至上
S úctou,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
祝好
Se srdečným pozdravem,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem