švédsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Vážený pane,
Bäste herrn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Bästa fru,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane / Vážená paní,
Bästa herr eller fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Bästa herrar,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Bäste herr Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Bästa fröken Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
Bäste John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Moje silné stránky jsou...
Mina främsta styrkor är ...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Moje oblast odborných znalostí je...
Mitt kompetensområde är ...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Mám výbornou znalost...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Mám znalost...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Jag är en erfaren användare av ...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Výborné komunikační schopnosti
Utmärkt kommunikationsförmåga
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Dedukce
God slutledningsförmåga
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logické myšlení
Logiskt tänkande
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytické schopnosti
Analytisk förmåga
Schopnost detailně hodnotit
Dobré interpersonální schopnosti
Bra samarbetsförmåga
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Vyjednávací schopnosti
Bra förhandlingsteknik
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Prezentační dovednosti
Bra presentationsteknik
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Můj životopis naleznete v příloze.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Ohledně referencí se obraťte na...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
S pozdravem,
Med vänlig hälsning,
Formální, jméno příjemce neznámé
S pozdravem,
Med vänliga hälsningar,
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
Vördsamt,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Se srdečným pozdravem,
Vänliga hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem