španělsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Vážený pane,
Distinguido Señor:
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Distinguida Señora:
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane / Vážená paní,
Distinguidos Señores:
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Apreciados Señores:
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
A quien pueda interesar
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Apreciada Srta. Pérez:
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Quisiera postularme para el puesto de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Moje silné stránky jsou...
Mis puntos fuertes son...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Moje oblast odborných znalostí je...
Mi área de conocimiento es...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Mám výbornou znalost...
Tengo un manejo excelente de...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Mám znalost...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Výborné komunikační schopnosti
Excelentes habilidades de comunicación
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Dedukce
Razonamiento deductivo
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logické myšlení
Razonamiento lógico
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytické schopnosti
Capacidad de análisis
Schopnost detailně hodnotit
Dobré interpersonální schopnosti
Buena comunicación interpersonal
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Vyjednávací schopnosti
Aptitudes de negociación
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Prezentační dovednosti
Habilidad para hablar en público
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Můj životopis naleznete v příloze.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Ohledně referencí se obraťte na...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
S pozdravem,
Se despide cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
S pozdravem,
Atentamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
Respetuosamente,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Se srdečným pozdravem,
Saludos,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem