rusky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Vážený pane,
Уважаемый г-н ...
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Уважаемая госпожа...
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane / Vážená paní,
Уважаемые...
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Уважаемые...
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
Уважаемые...
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
Уважаемый...
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Прошу принять меня на должность...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Moje silné stránky jsou...
Мои сильные стороны:...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Moje oblast odborných znalostí je...
Я специализируюсь на...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Mám výbornou znalost...
Я отлично владею...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Mám znalost...
Я свободно говорю по...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Výborné komunikační schopnosti
Отличные коммуникативные навыки
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Dedukce
Логическая аргументация
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logické myšlení
Логическое мышление
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytické schopnosti
Аналитические способности
Schopnost detailně hodnotit
Dobré interpersonální schopnosti
Высокие личностные качества
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Vyjednávací schopnosti
Переговорческие навыки
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Prezentační dovednosti
Презентационные навыки
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Můj životopis naleznete v příloze.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Ohledně referencí se obraťte na...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Я свободен...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
S pozdravem,
С уважением...
Formální, jméno příjemce neznámé
S pozdravem,
С уважением ваш...
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
С уважением ваш...
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Se srdečným pozdravem,
С уважением...
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem