portugalsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Vážený pane,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane / Vážená paní,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
A quem possa interessar,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Moje silné stránky jsou...
Meus pontos fortes são...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Moje oblast odborných znalostí je...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Mám výbornou znalost...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Mám znalost...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Eu tenho experiência em /com ...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Výborné komunikační schopnosti
Excelente habilidade de comunicação
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Dedukce
Raciocínio dedutivo
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logické myšlení
Pensamento lógico
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytické schopnosti
Habilidades analíticas
Schopnost detailně hodnotit
Dobré interpersonální schopnosti
Bom relacionamento interpessoal
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Vyjednávací schopnosti
Habilidades de negociação
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Prezentační dovednosti
Habilidades de comunicação
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Můj životopis naleznete v příloze.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Ohledně referencí se obraťte na...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Estou disponível para entrevista em ..
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
S pozdravem,
Cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
S pozdravem,
Atenciosamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
Com elevada estima,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Se srdečným pozdravem,
Lembranças,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem