italsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Vážený pane,
Gentilissimo,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Gentilissima,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane / Vážená paní,
Gentili Signore e Signori,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Alla cortese attenzione di ...,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
A chi di competenza,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Moje silné stránky jsou...
I miei punti di forza sono...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Moje oblast odborných znalostí je...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Mám výbornou znalost...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Mám znalost...
Sto imparando...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Sono un(') utente esperto/a di...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Výborné komunikační schopnosti
Eccellenti doti comunicative
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Dedukce
Capacità deduttive e di ragionamento
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logické myšlení
Capacità logiche
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytické schopnosti
Capacità analitiche
Schopnost detailně hodnotit
Dobré interpersonální schopnosti
Ottime abilità interpersonali
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Vyjednávací schopnosti
Capacità di negoziazione
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Prezentační dovednosti
Capacità di presentazione
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Můj životopis naleznete v příloze.
In allegato trova il mio cv.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Ohledně referencí se obraťte na...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Sono disponibile per un colloquio...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
S pozdravem,
In fede,
Formální, jméno příjemce neznámé
S pozdravem,
Cordialmente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
I miei più cordiali saluti,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Se srdečným pozdravem,
Saluti
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem