francouzsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Vážený pane,
Monsieur,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Madame,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane / Vážená paní,
Madame, Monsieur,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Madame, Monsieur,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
Aux principaux concernés,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Monsieur Dupont,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Mademoiselle Dupont,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
Monsieur Dupont,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Moje silné stránky jsou...
Mes qualités principales sont...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Moje oblast odborných znalostí je...
Mon domaine d'expertise est...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Mám výbornou znalost...
J'ai une excellente maîtrise du...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Mám znalost...
J'ai une connaissance pratique de...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Mám... roky/let zkušeností z práce...
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Je suis un utilisateur confirmé de...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Výborné komunikační schopnosti
Excellentes techniques de communication
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Dedukce
Capacité de déduction
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logické myšlení
Esprit de logique
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytické schopnosti
Esprit analytique
Schopnost detailně hodnotit
Dobré interpersonální schopnosti
Compétences relationnelles
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Vyjednávací schopnosti
Compétences en négociation
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Prezentační dovednosti
Capacités d'exposition
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Můj životopis naleznete v příloze.
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Ohledně referencí se obraťte na...
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Je suis disponible pour un entretien le...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
S pozdravem,
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formální, jméno příjemce neznámé
S pozdravem,
Salutations distinguées,
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Se srdečným pozdravem,
Meilleures salutations,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem