dánsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Vážený pane,
Kære Hr.,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Kære Fru.,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane / Vážená paní,
Kære Hr./Fru.,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Kære Hr./Fru.,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
Til hvem dette ankommer,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Kære Hr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Kære Fru. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Kære Frk. Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Kære Fr. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
Kære John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Jeg ville søge stillingen som...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Moje silné stránky jsou...
Mine styrker er...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Moje oblast odborných znalostí je...
Mit ekspertområde er...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Mám výbornou znalost...
Jeg råder fremragende over...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Mám znalost...
Jeg har en fungerende viden om...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Jeg er en erfaren bruger af...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Výborné komunikační schopnosti
Fremragende kommunikations evner
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Dedukce
Deduktiv argumentation
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logické myšlení
Logisk tænkning
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytické schopnosti
Analytiske evner
Schopnost detailně hodnotit
Dobré interpersonální schopnosti
Gode interpersonel evner
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Vyjednávací schopnosti
Forhandlings evner
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Prezentační dovednosti
Præsentations evner
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Můj životopis naleznete v příloze.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Ohledně referencí se obraťte na...
Referencer kan rekvieres fra...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Jeg er ledig til et interview den...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Formální, jméno příjemce neznámé
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
Med respekt,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem