čínsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Vážený pane,
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane / Vážená paní,
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
我想申请...一职
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
我对此工作很感兴趣,因为...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
我想为您工作,因为...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Moje silné stránky jsou...
我的强项是...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
我很适合这个职位,因为...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Moje oblast odborných znalostí je...
我的专长是…
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
即使在压力下我也能保持高标准。
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
我的母语是...,但我也会说...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Mám výbornou znalost...
我熟练掌握...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Mám znalost...
我能用...语进行工作交流
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Mám... roky/let zkušeností z práce...
我在...领域有...年工作经验
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
我是...的熟练使用者
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
我相信我是...和...技能的良好结合
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Výborné komunikační schopnosti
出色的沟通技能
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Dedukce
演绎推理能力
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logické myšlení
逻辑性思考
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytické schopnosti
分析技能
Schopnost detailně hodnotit
Dobré interpersonální schopnosti
良好的人际交往技能
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Vyjednávací schopnosti
谈判技能
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Prezentační dovednosti
观点陈述能力
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Můj životopis naleznete v příloze.
附件中含有我的个人简历。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Ohledně referencí se obraťte na...
可以从...处获得推荐信
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Na pohovor se mohu dostavit dne...
我可以在...的时候接受面试
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
S pozdravem,
此致
Formální, jméno příjemce neznámé
S pozdravem,
此致
敬礼
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
肃然至上
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Se srdečným pozdravem,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem