anglicky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Vážený pane,
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
I would like to apply for the position of…
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
I am particularly interested in this job, as…
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
I would like to work for you, in order to…
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Moje silné stránky jsou...
My strengths are…
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
I would be well suited to the position because…
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Moje oblast odborných znalostí je...
My area of expertise is…
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Whilst working at… I became highly competent in…
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Even under pressure I can maintain high standards.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
My native language is…, but I can also speak…
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Mám výbornou znalost...
I have an excellent command of…
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Mám znalost...
I have a working knowledge of…
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Mám... roky/let zkušeností z práce...
I have …years experience of working…
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
I am an experienced user of…
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Výborné komunikační schopnosti
Excellent communication skills
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Dedukce
Deductive reasoning
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logické myšlení
Logical thinking
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytické schopnosti
Analytical skills
Schopnost detailně hodnotit
Dobré interpersonální schopnosti
Good interpersonal skills
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Vyjednávací schopnosti
Negotiation skills
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Prezentační dovednosti
Presentation skills
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Můj životopis naleznete v příloze.
Please find my résumé / CV attached.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
I can supply references from…if required.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Ohledně referencí se obraťte na...
References can be requested from…
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Na pohovor se mohu dostavit dne...
I am available for interview on…
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
S pozdravem,
Yours faithfully,
Formální, jméno příjemce neznámé
S pozdravem,
Yours sincerely,
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
Respectfully yours,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem