portugalsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

سيدي المحترم،
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
سيدتي المحترمة،
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
سيدي المحترم \ سيدتي المحترمة،
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
السادة المحترمون،
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
إلى مَنْ يَهمّه الأمرُ،
A quem possa interessar,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
عزيزي السيد رامي،
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formální, příjemce muž, jméno známé
عزيزتي السيدة رامي،
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
عزيزتي الآنسة نادية،
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
عزيزتي السيدة نادية،
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
عزيزي أحمد رامي،
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
أودّ أن أتقدم بمطلب للحصول على وظيفة... التي أعلنتم عنها في... بتاريخ...
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
أكتب ردا على إعلانكم المنشور على الانترنت بتاريخ...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
أشير إلى إعلانكم المنشور في ... بتاريخ...
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
قرأت إعلانكم حول طلب خبير .... في... عدد... بكثير من الاهتمام.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
يسُرّني أن أتقدم بمطلب للحصول على وظيفة كـ...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
أود أن أتقدم بمطلب للحصول على وظيفة...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
أعمل حاليا لـ... وتنطوي مسؤولياتي على...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

أهتمَ بهذه الوظيفة بشكل خاص لأنّ...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
أودّ أن أعمل لديكم، من أجل...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
نقاط قوّتي هي...
Meus pontos fortes são...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
أستطيع القول إن نقطة ضعفي \ نقاط ضعفي هي... ولكني أتطلع إلى تحسين مهاراتي في هذا الميدان \ هذه الميادين.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
أعتقد أني المرشح المناسب لهذه الوظيفة لأنّ...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
رغم أنه لا خبرة سابقة لديّ في...، فإني قد...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
تبدو مؤهلاتي المهنية \ مهاراتي مناسبة جدًّا لمتطلبات شركتكم
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
خلال الوقت الذي قضيته أعمل كـ... طورت من معارفي في...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
مجال خبرتي هو...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
خلال عملي كـ... تمكنت من تطوير مهاراتي في...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
حتى عندما أعمل بسرعة كبيرة فإني لا أهمل الدقة ولذلك فأنني سأكون الشخص المناسب لمتطلبات العمل كـ...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
حتى عندما أكون واقعا تحت ضغط العمل فإني أستطيع أن أحافظ على جودة عالية في الآداء
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
أود إذن أن أقوم باستثمار اهتماماتي في هذه الوظيفة.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
لديّ اهتمام مستمر بـ... وسأكون ممنونا لمنحي فرصة توسيع معارفي من خلال العمل معكم.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
كما تستطيع أن ترى من خلال سيرتي الذاتي المرفقة مع هذه الرسالة، فإن خبرتي ومؤهلاتي تتناسب تماما ومتطلبات هذه الوظيفة.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
وظيفتي الحالية كـ... لـ... منحتني فرصة العمل في بيئة ذات ضغط شديد تعتمد على روح الفريق حيث يعتبر العمل مع الزملاء عن قُرب، جوهريًّا من أجل الوفاء بالمواعيد النهائية.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
بالإضافة إلى مسؤولياتي كـ... فإني قد اكتسبت أيضا... مهارات.
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

لغتي الأم هي ... ولكني أستطيع أيضا أن أتكلم...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
أتقن بشكل ممتاز...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
لدي معرفة عملية بـ...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
لديّ... سنوات خبرة في العمل....
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
لديّ خبرة في استعمال...
Eu tenho experiência em /com ...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
أعتقد أني أملك مجموعة متوازنة من... و....
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
مهارات تواصل ممتازة
Excelente habilidade de comunicação
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
المنطق الاستنتاجي
Raciocínio dedutivo
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
التفكير المنطقي
Pensamento lógico
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
المهارات التحليلية
Habilidades analíticas
Schopnost detailně hodnotit
مهارات شخصية جيدة
Bom relacionamento interpessoal
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
مهارات التفاوض
Habilidades de negociação
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
مهارات التقديم
Habilidades de comunicação
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

أنا متحمس للغاية وأتطلع قُدُماً إلى العمل المتنوع الذي ستتيحه لي الوظيفة في شركتكم.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
أعتبر المهام الجديدة \ هذه الوظيفة تحدّيا مغريا أتطلع للقيام به.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
سأكون ممنونا لو أتيحت لي فرصة مناقشة التفاصيل بشكل أدق معكم شخصيًّا
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
تجد مرفقا سيرتي الذاتية
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
أستطيع أن أقدم قائمة بأسماء الأشخاص المستعدين لكتابة رسائل توصية لي... إذا كان ذلك مطلوبا.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
يمكن العثور على قائمة بأسماء الأشخاص المستعدين للحديث عن تاريخي المهني وكفاءتي في...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
أنا مستعد لإجراء مقابلة خلال هذه التواريخ...
Estou disponível para entrevista em ..
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
شكرا لوقتكم ولاهتمامكم بمطلبي. أتطلع قُدُماً إلى فرصة الحديث بشكل شخصي حول أسباب اعتبار نفسي مناسبا لهذه الوظيفة. أرجو أن تتصلوا بي على...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
مع أسمى عبارات الإخلاص،
Cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
كل المودة،
Atenciosamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
تقبلوا فائق عبارات الاحترام،
Com elevada estima,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
تحياتي \ مودتي،
Lembranças,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem