švédsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Dear Sir,
Bäste herrn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Bästa fru,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Bästa herr eller fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
I am writing in response to your advertisement posted on…
Jag skriver gällande er annons på ...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
I refer to your advertisement in…dated… .
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
I would like to apply for the position of…
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Currently I am working for… and my responsibilities include…
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

I am particularly interested in this job, as…
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
I would like to work for you, in order to…
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
My strengths are…
Mina främsta styrkor är ...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
I would be well suited to the position because…
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Although I have no previous experience in…, I have had…
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
My area of expertise is…
Mitt kompetensområde är ...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Whilst working at… I became highly competent in…
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Even under pressure I can maintain high standards.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

My native language is…, but I can also speak…
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
I have an excellent command of…
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
I have a working knowledge of…
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
I have …years experience of working…
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
I am an experienced user of…
Jag är en erfaren användare av ...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
I believe I possess the right combination of...and… .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Excellent communication skills
Utmärkt kommunikationsförmåga
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Deductive reasoning
God slutledningsförmåga
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logical thinking
Logiskt tänkande
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytical skills
Analytisk förmåga
Schopnost detailně hodnotit
Good interpersonal skills
Bra samarbetsförmåga
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Negotiation skills
Bra förhandlingsteknik
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Presentation skills
Bra presentationsteknik
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Please find my résumé / CV attached.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
I can supply references from…if required.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
References can be requested from…
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
I am available for interview on…
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Vördsamt,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem