španělsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Dear Sir,
Distinguido Señor:
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Distinguida Señora:
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Distinguidos Señores:
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Apreciados Señores:
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
A quien pueda interesar
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
I am writing in response to your advertisement posted on…
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
I refer to your advertisement in…dated… .
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
I would like to apply for the position of…
Quisiera postularme para el puesto de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

I am particularly interested in this job, as…
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
I would like to work for you, in order to…
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
My strengths are…
Mis puntos fuertes son...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
I would be well suited to the position because…
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Although I have no previous experience in…, I have had…
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
My area of expertise is…
Mi área de conocimiento es...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Whilst working at… I became highly competent in…
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Even under pressure I can maintain high standards.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

My native language is…, but I can also speak…
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
I have an excellent command of…
Tengo un manejo excelente de...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
I have a working knowledge of…
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
I have …years experience of working…
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
I am an experienced user of…
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
I believe I possess the right combination of...and… .
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Excellent communication skills
Excelentes habilidades de comunicación
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Deductive reasoning
Razonamiento deductivo
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logical thinking
Razonamiento lógico
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytical skills
Capacidad de análisis
Schopnost detailně hodnotit
Good interpersonal skills
Buena comunicación interpersonal
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Negotiation skills
Aptitudes de negociación
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Presentation skills
Habilidad para hablar en público
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Please find my résumé / CV attached.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
I can supply references from…if required.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
References can be requested from…
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
I am available for interview on…
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Yours faithfully,
Se despide cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Atentamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Respetuosamente,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Kind/Best regards,
Saludos,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem