rusky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Dear Sir,
Уважаемый г-н ...
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Уважаемая госпожа...
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Уважаемые...
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Уважаемые...
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
Уважаемые...
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Уважаемый...
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
I am writing in response to your advertisement posted on…
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
I refer to your advertisement in…dated… .
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
I would like to apply for the position of…
Прошу принять меня на должность...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Currently I am working for… and my responsibilities include…
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

I am particularly interested in this job, as…
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
I would like to work for you, in order to…
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
My strengths are…
Мои сильные стороны:...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
I would be well suited to the position because…
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Although I have no previous experience in…, I have had…
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
My area of expertise is…
Я специализируюсь на...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Whilst working at… I became highly competent in…
За время работы в ... я развил свои навыки...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Even under pressure I can maintain high standards.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

My native language is…, but I can also speak…
Мой родной язык..., я также говорю по...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
I have an excellent command of…
Я отлично владею...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
I have a working knowledge of…
Я свободно говорю по...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
I have …years experience of working…
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
I am an experienced user of…
Я являюсь продвинутым пользователем...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
I believe I possess the right combination of...and… .
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Excellent communication skills
Отличные коммуникативные навыки
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Deductive reasoning
Логическая аргументация
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logical thinking
Логическое мышление
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytical skills
Аналитические способности
Schopnost detailně hodnotit
Good interpersonal skills
Высокие личностные качества
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Negotiation skills
Переговорческие навыки
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Presentation skills
Презентационные навыки
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Please find my résumé / CV attached.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
I can supply references from…if required.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
References can be requested from…
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
I am available for interview on…
Я свободен...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Yours faithfully,
С уважением...
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
С уважением ваш...
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
С уважением ваш...
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Kind/Best regards,
С уважением...
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem