rumunsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Dear Sir,
Stimate Domn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Stimate Domn/Doamnă,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Stimați Domni,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
În atenția cui este interesat,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Stimată Domnișoară Popescu,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Dragă Andrei Popescu,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
I am writing in response to your advertisement posted on…
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
I refer to your advertisement in…dated… .
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
I would like to apply for the position of…
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Currently I am working for… and my responsibilities include…
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

I am particularly interested in this job, as…
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
I would like to work for you, in order to…
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
My strengths are…
Punctele mele forte sunt...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
I would be well suited to the position because…
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Although I have no previous experience in…, I have had…
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
My area of expertise is…
Domeniul meu de bază este...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Whilst working at… I became highly competent in…
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Even under pressure I can maintain high standards.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

My native language is…, but I can also speak…
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
I have an excellent command of…
Stăpânesc foarte bine...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
I have a working knowledge of…
Cunosc la nivel mediu...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
I have …years experience of working…
Am...ani de experienţă în domeniul...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
I am an experienced user of…
Sunt un utilizator experimentat de...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
I believe I possess the right combination of...and… .
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Excellent communication skills
Abilităţi de comunicare excelente.
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Deductive reasoning
Gândire deductivă.
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logical thinking
Gândire logică.
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytical skills
Abilităţi analitice.
Schopnost detailně hodnotit
Good interpersonal skills
Abilităţi interpersonale bune.
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Negotiation skills
Abilităţi de negociere
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Presentation skills
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Please find my résumé / CV attached.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
I can supply references from…if required.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
References can be requested from…
Referinţele pot fi solicitate de la...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
I am available for interview on…
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Yours faithfully,
Cu stimă,
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Cu respect,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem