portugalsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Dear Sir,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
A quem possa interessar,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
I am writing in response to your advertisement posted on…
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
I refer to your advertisement in…dated… .
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
I would like to apply for the position of…
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

I am particularly interested in this job, as…
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
I would like to work for you, in order to…
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
My strengths are…
Meus pontos fortes são...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
I would be well suited to the position because…
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Although I have no previous experience in…, I have had…
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
My area of expertise is…
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Whilst working at… I became highly competent in…
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Even under pressure I can maintain high standards.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

My native language is…, but I can also speak…
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
I have an excellent command of…
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
I have a working knowledge of…
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
I have …years experience of working…
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
I am an experienced user of…
Eu tenho experiência em /com ...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
I believe I possess the right combination of...and… .
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Excellent communication skills
Excelente habilidade de comunicação
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Deductive reasoning
Raciocínio dedutivo
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logical thinking
Pensamento lógico
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytical skills
Habilidades analíticas
Schopnost detailně hodnotit
Good interpersonal skills
Bom relacionamento interpessoal
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Negotiation skills
Habilidades de negociação
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Presentation skills
Habilidades de comunicação
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Please find my résumé / CV attached.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
I can supply references from…if required.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
References can be requested from…
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
I am available for interview on…
Estou disponível para entrevista em ..
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Yours faithfully,
Cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Atenciosamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Com elevada estima,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Kind/Best regards,
Lembranças,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem