nizozemsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Dear Sir,
Geachte heer
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
I am writing in response to your advertisement posted on…
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
I refer to your advertisement in…dated… .
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
I would like to apply for the position of…
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

I am particularly interested in this job, as…
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
I would like to work for you, in order to…
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
My strengths are…
Mijn sterke punten zijn ...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
I would be well suited to the position because…
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Although I have no previous experience in…, I have had…
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
My area of expertise is…
Mijn vakgebied is ...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Whilst working at… I became highly competent in…
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Even under pressure I can maintain high standards.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

My native language is…, but I can also speak…
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
I have an excellent command of…
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
I have a working knowledge of…
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
I have …years experience of working…
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
I am an experienced user of…
Ik beschik over goede kennis van ...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
I believe I possess the right combination of...and… .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Excellent communication skills
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Deductive reasoning
Analytisch denkvermogen
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logical thinking
Logisch denkvermogen
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytical skills
Analytische vaardigheden
Schopnost detailně hodnotit
Good interpersonal skills
Goede intermenselijke vaardigheden
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Negotiation skills
Onderhandelingsvaardigheden
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Presentation skills
Presentatievaardigheden
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Please find my résumé / CV attached.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
I can supply references from…if required.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
References can be requested from…
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
I am available for interview on…
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem