německy | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Dear Sir,
Sehr geehrter Herr,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Sehr geehrte Frau,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
I am writing in response to your advertisement posted on…
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
I refer to your advertisement in…dated… .
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
I would like to apply for the position of…
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

I am particularly interested in this job, as…
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
I would like to work for you, in order to…
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
My strengths are…
Zu meinen Stärken zählen...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
I would be well suited to the position because…
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Although I have no previous experience in…, I have had…
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
My area of expertise is…
Mein Fachgebiet ist...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Whilst working at… I became highly competent in…
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Even under pressure I can maintain high standards.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

My native language is…, but I can also speak…
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
I have an excellent command of…
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
I have a working knowledge of…
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
I have …years experience of working…
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
I am an experienced user of…
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
I believe I possess the right combination of...and… .
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Excellent communication skills
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Deductive reasoning
schlussfolgerndes Denken
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logical thinking
logisches Denken
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytical skills
analytische Fähigkeiten
Schopnost detailně hodnotit
Good interpersonal skills
hohe soziale Kompetenz
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Negotiation skills
Verhandlungsgeschick
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Presentation skills
Präsentationsfähigkeiten
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Please find my résumé / CV attached.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
I can supply references from…if required.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
References can be requested from…
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
I am available for interview on…
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Yours faithfully,
Mit freundlichen Grüßen
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Mit freundlichen Grüßen
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Hochachtungsvoll
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Kind/Best regards,
Herzliche Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem