italsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Dear Sir,
Gentilissimo,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Gentilissima,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Gentili Signore e Signori,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Alla cortese attenzione di ...,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
A chi di competenza,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
I am writing in response to your advertisement posted on…
In risposta all'annuncio apparso ne...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
I refer to your advertisement in…dated… .
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
I would like to apply for the position of…
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

I am particularly interested in this job, as…
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
I would like to work for you, in order to…
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
My strengths are…
I miei punti di forza sono...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
I would be well suited to the position because…
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Although I have no previous experience in…, I have had…
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
My area of expertise is…
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Whilst working at… I became highly competent in…
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Even under pressure I can maintain high standards.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

My native language is…, but I can also speak…
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
I have an excellent command of…
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
I have a working knowledge of…
Sto imparando...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
I have …years experience of working…
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
I am an experienced user of…
Sono un(') utente esperto/a di...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
I believe I possess the right combination of...and… .
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Excellent communication skills
Eccellenti doti comunicative
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Deductive reasoning
Capacità deduttive e di ragionamento
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logical thinking
Capacità logiche
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytical skills
Capacità analitiche
Schopnost detailně hodnotit
Good interpersonal skills
Ottime abilità interpersonali
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Negotiation skills
Capacità di negoziazione
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Presentation skills
Capacità di presentazione
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Please find my résumé / CV attached.
In allegato trova il mio cv.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
I can supply references from…if required.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
References can be requested from…
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
I am available for interview on…
Sono disponibile per un colloquio...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Yours faithfully,
In fede,
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Cordialmente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
I miei più cordiali saluti,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Kind/Best regards,
Saluti
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem