finsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Dear Sir,
Hyvä Herra,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Hyvä Rouva,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Hyvä vastaanottaja,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Hyvät vastaanottajat,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
Hyvät vastaanottajat,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Hyvä herra Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Hyvä John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
I am writing in response to your advertisement posted on…
Kirjoitamme teille liittyen...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
I refer to your advertisement in…dated… .
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
I would like to apply for the position of…
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

I am particularly interested in this job, as…
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
I would like to work for you, in order to…
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
My strengths are…
Vahvuuksiini kuuluvat...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
I would be well suited to the position because…
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Although I have no previous experience in…, I have had…
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
My area of expertise is…
Asiantuntemukseni keskittyy...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Whilst working at… I became highly competent in…
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Even under pressure I can maintain high standards.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

My native language is…, but I can also speak…
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
I have an excellent command of…
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
I have a working knowledge of…
Minulla on hyvät perustaidot...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
I have …years experience of working…
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
I am an experienced user of…
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
I believe I possess the right combination of...and… .
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Excellent communication skills
Erinomainen kyky kommunikoida
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Deductive reasoning
Deduktiivinen ajattelu
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logical thinking
Looginen ajattelu
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytical skills
Analyyttiset taidot
Schopnost detailně hodnotit
Good interpersonal skills
Hyvät ihmissuhdetaidot
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Negotiation skills
Neuvottelukyvyt
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Presentation skills
Esiintymistaidot
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Please find my résumé / CV attached.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
I can supply references from…if required.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
References can be requested from…
Suosituksia voi pyytää...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
I am available for interview on…
Olen saatavilla haastatteluun...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Yours faithfully,
Ystävällisin terveisin,
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Ystävällisin terveisin,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Kunnioittavasti,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Kind/Best regards,
Parhain terveisin,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem