dánsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Dear Sir,
Kære Hr.,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Kære Fru.,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
Til hvem dette ankommer,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
I am writing in response to your advertisement posted on…
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
I refer to your advertisement in…dated… .
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
I would like to apply for the position of…
Jeg ville søge stillingen som...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Currently I am working for… and my responsibilities include…
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

I am particularly interested in this job, as…
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
I would like to work for you, in order to…
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
My strengths are…
Mine styrker er...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
I would be well suited to the position because…
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Although I have no previous experience in…, I have had…
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
My area of expertise is…
Mit ekspertområde er...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Whilst working at… I became highly competent in…
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Even under pressure I can maintain high standards.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

My native language is…, but I can also speak…
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
I have an excellent command of…
Jeg råder fremragende over...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
I have a working knowledge of…
Jeg har en fungerende viden om...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
I have …years experience of working…
Jeg har... års erfaring indenfor...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
I am an experienced user of…
Jeg er en erfaren bruger af...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
I believe I possess the right combination of...and… .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Excellent communication skills
Fremragende kommunikations evner
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Deductive reasoning
Deduktiv argumentation
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logical thinking
Logisk tænkning
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytical skills
Analytiske evner
Schopnost detailně hodnotit
Good interpersonal skills
Gode interpersonel evner
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Negotiation skills
Forhandlings evner
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Presentation skills
Præsentations evner
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Please find my résumé / CV attached.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
I can supply references from…if required.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
References can be requested from…
Referencer kan rekvieres fra...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
I am available for interview on…
Jeg er ledig til et interview den...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Med respekt,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem