anglicky | Fráze - Osobní | Všechno nejlepší

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Všechno nejlepší - Manželství

Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Gratulojn pro ligante la nodon!
Congratulations on tying the knot!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které známe celkem dobře
Gratulojn pro diri "jes"!
Congratulations on saying your "I do's"!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které znáte celkem dobře
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Používá se pro pogratulování novomanželům

Všechno nejlepší - Zasnoubení

Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Congratulations on your engagement!
Standardní fráze používaná pro gratulaci ohledně zásnub
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů, které znáte dobře, a kterých se potřebujete zeptat, kdy bude pořádaná jejich svatba

Všechno nejlepší - Narozeninové oslavy a výročí

Feliĉan naskiĝtagon!
Birthday greetings!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉan naskiĝtagon!
Happy Birthday!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉan naskiĝtagon!
Many happy returns!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Wishing you every happiness on your special day.
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉa datreveno!
Happy Anniversary!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉa... datreveno!
Happy…Anniversary!
Blahopřání k výročí, které se používá při oslavách specifických výročí (např. stříbrná svatba)
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
Používá se pro zdůraznění délka manželství a přání k výročí
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 20tého výročí svatby
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 25tého výročí svatby
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 40tého výročí svatby
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 30tého výročí svatby
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 35tého výročí svatby
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 50tého výročí svatby
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 60tého výročí svatby

Všechno nejlepší - Přání k uzdravení

Saniĝus baldaŭ.
Get well soon.
Standardní přání k uzdravení, běžně používané na blahopřáních
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
I hope you make a swift and speedy recovery.
Standardní přání k uzdravení
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
We hope that you will be up and about in no time.
Standardní přání k uzdravení od více než jedné osoby
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Thinking of you. May you feel better soon.
Standardní přání k uzdravení
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
From everybody at…, get well soon.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce

Všechno nejlepší - Obecné blahopřání

Gratulojn pro...
Congratulations on…
Standardní fráze k blahopřání
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
I wish you the best of luck and every success in…
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
Mi deziras al vi sukceson en...
I wish you every success in…
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
We would like to send you our congratulations on…
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc
Bonege por...
Well done on…
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc, méně blahopřejné
Gratulojn por vian veturantan teston!
Congratulations on passing your driving test!
Používá se k pogratulování za udělení řidičského průkazu
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Well done. We knew you could do it.
Používá se k pogratulování, obvykle blízkému kamarádovi či členu rodiny
Feliĉoj!
Congrats!
Neformální, relativně méně časté, zkratka pro gratulaci a používá se k blahopřání

Všechno nejlepší - Akademické úspěchy

Gratulojn pro via diplomiĝo!
Congratulations on your graduation!
Používá se pro blahopřání k absolvování vysoké školy
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Congratulations on passing your exams!
Používá se pro blahopřání ke složení zkoušek ve škole
Bonege kun via ekzameno!
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Neformální fráze, používaná pro někoho, kdo ve zkouškách exceluje
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Používá se, když gratulujete někomu k dokončení jejich magisterského titulu a přejete jim hodně štěstí v budoucnu
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), ale není jisté, zda jde na univerzitu, anebo pracovat.
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), když víte, že poté začne hledat práci
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Well done on getting into University. Have a great time!
Používá se pro gratulaci k dostání se na vysokou školu

Všechno nejlepší - Kondolence

Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého. Smrt mohla, ale nemusela být očekávána
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
We are so very sorry to hear about your loss.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Používá se pro kondolenci člověka, kterému mu zemřel(a) syn/dcera/manžel/manželka (zahrnuji jméno zesnulého)
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

Všechno nejlepší - Kariérní úspěchy

Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
We wish you the best of luck in your new job at…
Používá se při přání úspěchu v novém zaměstnání
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové práci
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
We wish you the best of luck in your new position of…
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
We wish you every success for your latest career move.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Gratuloj por akirai la laboron!
Congratulations on getting the job!
Používá se, když někomu gratulujete k nové práci
Bona fortuno sur via unua tago en...
Good luck on your first day at…
Používá se, když někomu přejete štěstí na první den v práci

Všechno nejlepší - Narození

Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Gratulojn pro via nova alveno!
Congratulations on your new arrival!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte

Všechno nejlepší - Díky

Multajn dankojn por...
Many thanks for…
Používá se jako obecná děkovná zpráva
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Používá se při poděkování jménem svým nebo někoho jiného
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
I really don't know how to thank you for…
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
As a small token of our gratitude…
Používá se při dávání dárku jako poděkování
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
Ni tre dankas vin pro...
We are very grateful to you for…
Používá se, když chceš někomu upřímně poděkovat za to, co pro tebe udělal
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Používá se, když někdo děkuji někomu za něco, z čehož ale on/ona také měl(a) určitý prospěch

Všechno nejlepší - Vánoční svátky

Sezonaj salutoj el...
Season's greetings from…
Používá se v USA během Vánoc a oslav k Novému roku
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Používá se ve Velké Británii během Vánoc a oslav k Novému roku
Feliĉan Paskon!
Happy Easter!
Používá se v tradičně křesťanských zemí při slavení Velikonoc
Feliĉan Dankofeston
Happy Thanksgiving!
Používá se v USA v období díkuvzdání
Feliĉan Novjaron!
Happy New Year!
Používá se při slavení Nového roku
Feliĉaj Ferioj!
Happy Holidays!
Používá se v USA a Kanadě během svátků (zejména Vánoce a chanuka)
Feliĉa Hanukkah!
Happy Hanukkah!
Používá se při slavení chanuky
Feliĉa Divali al vi.
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Používá se při oslavě Diwali
Feliĉan Kristnaskon!
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Používá v tradičně křesťanských zemí během Vánoc
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Používá se v tradičně křesťanských zemí během Vánoc a oslav k Novému roku