hindsky | Fráze - Osobní | Oznámení a pozvánky

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Oznámení a pozvánky - Narození

...의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
हमे यह बताकर खुशी हो रही है कि हमें लडका/लडकी हुआ/हुई है.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
...가 귀여운 아들/딸을 갖게 되었음을 기쁨으로 알려드립니다.
मुझे आपको यह बताकर खुशी हो रही है कि,... का गोद भर गया है.
Používá se, když chce třetí strana oznámit narození dítěte
우리의 새 아기의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
हमे यह बताकर खुशी हो रही है कि हमारे परिवार में एक नया संतान हुआ है.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
저희의 새 아들/딸 ... 를 기쁨으로 소개드립니다.
हमारे परिवार में एक नया सदस्य जुडा है.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte, většinou na kartách s obrázkem dítěte
10개의 손가락과 10개의 발가락.... 저희 가족이 한 명 늘었습니다. ...와 ...는 ....의 탄생을 알려드리게 되어 행복합니다.
घर के आँगन में अब नन्हे पैर दौडेंगे
Běžné rčení v angličtině, které se používá, když chce pár oznámit narození jejich dítěte
사랑과 희망으로 세상에 태어난 ....를 축하합니다.
स्वागत कीजिए हमारे खानदान के नए/की नई सदस्य को.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
우리 가족의 새 멤버 ...를 기쁨으로 소개드립니다.
हमे आपको यह बताते हए खुशी हो रही है कि हमारे परिवार मे अब एक नया संतान हुआ है.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
우리 아들/딸의 탄생 소식을 전해드리게 되어 너무나 기쁩니다.
हमे आपको यह बताते हए खुशी हो रही है कि हमारे परिवार मे अब एक नया संतान हुआ है.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

Oznámení a pozvánky - Zasnoubení

.. 와 ...는 약혼하였습니다.
... की सगाई... के साथ हो रही है.
Používá se při oznámení zasnoubení
...는 저희의 약혼소식을 기쁨으로 알려드립니다.
हम... और... के सगाई की घोषणा करना चाहते हैं.
Používá se, když chce pár oznámit své zasnoubení
...와 ...이 행복과 사랑으로 약혼하였습니다.
... और... की सगाई के शुभ अवसर पर आपको आमंत्रित करते हैं.
Používá se při oznámení zasnoubení
...와....의 딸, ...와 ....와 ....의 아들, ....가 약혼하였음을 알려드립니다. 결혼식은 8월에 있습니다.
... और..., अपनी सुपुत्री... और ... के सुपुत्र... की सगाई के शुभ अवसर पर आपकी परिवार सहित उपस्थिति प्रार्थनीय है.
Tradiční, používá se, když rodiče chtějí oznámit zasnoubení své dcery
....와 ...의 약혼식 파티에 오셔서 자리를 빛내주세요.
... और...की सगाई के शुभ अवसर पर आपकी परिवार सहित उपस्थिति प्रार्थनीय है.
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub
...와 ...의 약혼식에 부디 오셔서 축하해주세요.
... और... की सगाई के शुभ अवसर पर आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है.
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

Oznámení a pozvánky - Svatba

...와 ...의 결혼 소식을 알려드리게 되어 기쁨으로 생각합니다.
मान्यवर, ... और... के विवाह के शुभ अवसर पर आपकी परिवार के साथ उपस्थिती प्रार्थनीय है.
Používá se pro oznámení svatby
...는 곧 ...의 아내가 됩니다.
मान्यवर, हमारी सुपुत्री ... का ... के सुपुत्र... के साथ विवाह के शुभ अवसर पर आपकी परिवार सहित उपस्थिती प्रार्थनीय है.
Používá se pro oznámení svatby ženy
...와 ....는 당신을 우리의 결혼식에 초대합니다. 저희와 함께 하셔서, 소중한 날을 빛내주세요.
मान्यवर, ... और ... के विवाह के शुभ अवसर पर आपकी परिवार सहित उपस्थिती प्रार्थनीय है.
Používané páry pro pozvání lidí na jejich svatbu
...와 ...는 저희의 딸/아들 ...의 결혼식에 당신을 초대하고 싶습니다.
... और... के विवाह का शुभमहुरत ... के दिन ... बजे से.. बज तक तय हुआ है. आपकी उपस्थिती और आशिर्वाद की प्रतीक्षा है.
Používané rodiči ženicha/nevěsty, aby tím mohli na svatbu pozvat lidi
나에게 매우 소중하고 특별한 ...야, 나의 결혼식에 와서 함께 축하해줘.
... और... के विवाह का शुभमहुरत ... के दिन ... बजे से.. बज तक तय हुआ है. आपकी उपस्थिती और आशिर्वाद की प्रतीक्षा है.
Používá se, když pár zve na svojí svatbu blízké přátele

Oznámení a pozvánky - Setkání / Speciální akce

...일, ...에 ...에서 하는 모임에 함께 하시면 참 좋겠습니다.
... के शुभ अवसर पर आपको आमंत्रित करते हैं, ... के दिन... बजे.
Používá se pro pozvání na společenskou událost, specifický den a pro konkrétní důvod
...를 축하하기 위해 저녁식사에 초대하고 싶습니다.
... की रात हमारे घर दावत के लिए जरूर आईएगा.
Používá se pozvání na večeři a s udáním konkrétního důvodu
...에 친절히 초대하고 싶습니다.
... के लिए आपका सादर स्वागत है.
Formální, používá se pro pozvání lidí na formální událost. Běžně se to vyskytuje u firemních večírcích
...를 축하하기 위해 친구들과 모임을 갖습니다. 와주신다면 감사하겠습니다.
हम कुछ लोगों को दावत पर बुला रहे हैं... के अवसर पर, अगर आप हमारे साथ शामिल रहेंगे तो हमे बडी खुशी होगी.
Formální, používá se pro pozvání přátel na důležitou společenskou událost
와주신다면 매우 감사하겠습니다.
हमें बड़ी खुशी होगी अगर आफ आएंगे
Používá se v pozvánce, která přišla po prvním pozvání, abyste zdůraznili, že byste danou osobu tam rádi viděli.
...에 와서 만날 래?
क्या तुम... के दिन.. समय मुझे मिल सकते हो?
Neformální, používá se pro pozvání přátel jen proto, abyste se zase viděli