korejsky | Fráze - Osobní | Oznámení a pozvánky

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Oznámení a pozvánky - Narození

・・・・の誕生を報告できることをうれしく思います。
...의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
・・・・に男の子/女の子の赤ちゃんが生まれました。
...가 귀여운 아들/딸을 갖게 되었음을 기쁨으로 알려드립니다.
Používá se, když chce třetí strana oznámit narození dítěte
私たちに男の子/女の子の新しい赤ちゃんが生まれました。
우리의 새 아기의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
私たちに新しい娘が/息子ができました。
저희의 새 아들/딸 ... 를 기쁨으로 소개드립니다.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte, většinou na kartách s obrázkem dítěte
赤ちゃんの誕生、本当におめでとうございます。健やかで、活発に育ちますよう、心からお祈りしております。
10개의 손가락과 10개의 발가락.... 저희 가족이 한 명 늘었습니다. ...와 ...는 ....의 탄생을 알려드리게 되어 행복합니다.
Běžné rčení v angličtině, které se používá, když chce pár oznámit narození jejich dítěte
・・・・を喜んで家族に迎えました。
사랑과 희망으로 세상에 태어난 ....를 축하합니다.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
・・・・が新しく家族の一員に加わったことを報告します。
우리 가족의 새 멤버 ...를 기쁨으로 소개드립니다.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
新しく息子/娘が誕生しました。
우리 아들/딸의 탄생 소식을 전해드리게 되어 너무나 기쁩니다.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

Oznámení a pozvánky - Zasnoubení

・・・・と・・・・は婚約しました。
.. 와 ...는 약혼하였습니다.
Používá se při oznámení zasnoubení
・・・・は、婚約を報告することができてとても幸せです。
...는 저희의 약혼소식을 기쁨으로 알려드립니다.
Používá se, když chce pár oznámit své zasnoubení
・・・・と・・・・の婚約を喜んで報告します。
...와 ...이 행복과 사랑으로 약혼하였습니다.
Používá se při oznámení zasnoubení
私たちは娘が・・・・家の息子の・・・・さんと婚約したことを報告します。挙式は8月に行われます。
...와....의 딸, ...와 ....와 ....의 아들, ....가 약혼하였음을 알려드립니다. 결혼식은 8월에 있습니다.
Tradiční, používá se, když rodiče chtějí oznámit zasnoubení své dcery
皆で・・・・と・・・・の婚約をお祝いしましょう。
....와 ...의 약혼식 파티에 오셔서 자리를 빛내주세요.
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub
・・・・に・・・・と・・・・の婚約パーティーを行いますので是非お越しください。
...와 ...의 약혼식에 부디 오셔서 축하해주세요.
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

Oznámení a pozvánky - Svatba

・・・・と・・・・の結婚を報告します。
...와 ...의 결혼 소식을 알려드리게 되어 기쁨으로 생각합니다.
Používá se pro oznámení svatby
・・・・(旧姓)は間もなく・・・・(新しい名字)になります。
...는 곧 ...의 아내가 됩니다.
Používá se pro oznámení svatby ženy
・・・・と・・・・はこの度結婚式を挙げることに致しましたのでご出席願えないかと思いお知らせしました。
...와 ....는 당신을 우리의 결혼식에 초대합니다. 저희와 함께 하셔서, 소중한 날을 빛내주세요.
Používané páry pro pozvání lidí na jejich svatbu
・・・・が結婚式を挙げることにいたしましたので、ご出席願えないかと思いお知らせいたしました。
...와 ...는 저희의 딸/아들 ...의 결혼식에 당신을 초대하고 싶습니다.
Používané rodiči ženicha/nevěsty, aby tím mohli na svatbu pozvat lidi
・・・・と・・・・は・・・・日に・・・・で行われる結婚式に、大切な友人である・・・・にもぜひ足を運んでいただきたく、お知らせいたしました。
나에게 매우 소중하고 특별한 ...야, 나의 결혼식에 와서 함께 축하해줘.
Používá se, když pár zve na svojí svatbu blízké přátele

Oznámení a pozvánky - Setkání / Speciální akce

・・・・日に・・・・で・・・・の集まりがありますので是非足をお運び下さい。
...일, ...에 ...에서 하는 모임에 함께 하시면 참 좋겠습니다.
Používá se pro pozvání na společenskou událost, specifický den a pro konkrétní důvod
・・・・をお祝いするために夕食をご一緒したいと考えております。
...를 축하하기 위해 저녁식사에 초대하고 싶습니다.
Používá se pozvání na večeři a s udáním konkrétního důvodu
・・・・にぜひ足をお運びください。
...에 친절히 초대하고 싶습니다.
Formální, používá se pro pozvání lidí na formální událost. Běžně se to vyskytuje u firemních večírcích
・・・・のお祝いに友達で集まるから、よかったら来てください。
...를 축하하기 위해 친구들과 모임을 갖습니다. 와주신다면 감사하겠습니다.
Formální, používá se pro pozvání přátel na důležitou společenskou událost
是非来てください。
와주신다면 매우 감사하겠습니다.
Používá se v pozvánce, která přišla po prvním pozvání, abyste zdůraznili, že byste danou osobu tam rádi viděli.
・・・・に行かない?
...에 와서 만날 래?
Neformální, používá se pro pozvání přátel jen proto, abyste se zase viděli