esperantsky | Fráze - Osobní | Oznámení a pozvánky

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Oznámení a pozvánky - Narození

We are happy to announce the birth of…
Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Používá se, když chce třetí strana oznámit narození dítěte
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte, většinou na kartách s obrázkem dítěte
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Běžné rčení v angličtině, které se používá, když chce pár oznámit narození jejich dítěte
With love and hope we welcome…to the world.
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

Oznámení a pozvánky - Zasnoubení

…and…are engaged.
...kaj ... estas fianĉiĝinta.
Používá se při oznámení zasnoubení
…are happy to announce their engagement.
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
Používá se, když chce pár oznámit své zasnoubení
We are happy to announce the engagement of…and…
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Používá se při oznámení zasnoubení
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Tradiční, používá se, když rodiče chtějí oznámit zasnoubení své dcery
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

Oznámení a pozvánky - Svatba

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Používá se pro oznámení svatby
Miss…is soon to become Mrs. ...
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Používá se pro oznámení svatby ženy
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Používané páry pro pozvání lidí na jejich svatbu
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Používané rodiči ženicha/nevěsty, aby tím mohli na svatbu pozvat lidi
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Používá se, když pár zve na svojí svatbu blízké přátele

Oznámení a pozvánky - Setkání / Speciální akce

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Používá se pro pozvání na společenskou událost, specifický den a pro konkrétní důvod
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Používá se pozvání na večeři a s udáním konkrétního důvodu
You are cordially invited to…
Ni invitas al...
Formální, používá se pro pozvání lidí na formální událost. Běžně se to vyskytuje u firemních večírcích
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Formální, používá se pro pozvání přátel na důležitou společenskou událost
We would very much like you to come.
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Používá se v pozvánce, která přišla po prvním pozvání, abyste zdůraznili, že byste danou osobu tam rádi viděli.
Would you like to come to…for…?
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Neformální, používá se pro pozvání přátel jen proto, abyste se zase viděli