čínsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Cher Albert,
亲爱的约翰,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Chère Maman / Cher Papa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Cher Oncle Maurice,
亲爱的Jerome叔叔,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Salut André,
你好,约翰,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Coucou Sébastien,
嘿,约翰,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Louis,
约翰,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mon chéri / Ma chérie,
我亲爱的,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
我最亲爱的,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Mon cher Thomas,
最亲爱的约翰,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Merci pour votre courriel.
谢谢您的邮件。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
很高兴再次收到您的来信。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
对不起,这么久没有给你写信。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Je t'écris pour te dire que...
我给您写信是为了告诉您...
Používá se pro důležité zprávy
As-tu prévu quelque chose pour...?
你对...有什么计划吗?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
非常感谢发送/邀请/附上...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
J'ai la joie de vous annoncer que...
很高兴宣布...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
J'ai eu la joie d'apprendre que...
听到...我非常高兴
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
J'ai le regret de vous informer que...
很遗憾地告诉你们...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
听到...很遗憾
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
请在...上加我,我的用户名是...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...envoie ses salutations.
...致上他/她的祝福。
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Dis bonjour à...de ma part.
代我向...问好。
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
我期待着尽快能收到您的回复。
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi vite.
尽快回复。
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi quand...
当...,请回复我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
如果你有更多消息,请发送给我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Prends soin de toi.
保重。
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Je t'aime.
我爱你。
Používá se při psaní svému partnerovi
Tous mes vœux,
衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Amitiés,
致以最衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Amicalement,
最衷心的问候,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bien à vous/toi,
一切顺利,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tendrement,
致以我的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bises,
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Bisous,
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou