čínsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata John,
亲爱的约翰,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Panjo/Paĉjo,
亲爱的妈妈/爸爸,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Onklo Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Saluton John,
你好,约翰,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Saluton John,
嘿,约翰,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
约翰,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mia kara,
我亲爱的,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mia kara,
我最亲爱的,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Estimata John,
最亲爱的约翰,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Dankon pro via retpoŝto.
谢谢您的邮件。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
很高兴再次收到您的来信。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
对不起,这么久没有给你写信。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
我给您写信是为了告诉您...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
你对...有什么计划吗?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
非常感谢发送/邀请/附上...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
很高兴宣布...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
听到...我非常高兴
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
很遗憾地告诉你们...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
听到...很遗憾
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
请在...上加我,我的用户名是...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
...致上他/她的祝福。
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
代我向...问好。
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
我期待着尽快能收到您的回复。
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
尽快回复。
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
当...,请回复我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
如果你有更多消息,请发送给我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
保重。
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
我爱你。
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
致以最衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
最衷心的问候,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
一切顺利,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
致以我的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou