esperantsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Dear John,
Estimata John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Dear Mum / Dad,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Dear Uncle Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Hello John,
Saluton John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Hey John,
Saluton John,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
John,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
My Dear,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
My Dearest,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Dearest John,
Estimata John,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Thank you for your E-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Používá se při odpovídání na korespondenci
It was good to hear from you again.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
I am very sorry I haven't written for so long.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
It's such a long time since we had any contact.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

I am writing to tell you that…
Mi skribas por informi vin, ke...
Používá se pro důležité zprávy
Have you made any plans for…?
Ĉu vi havas planojn por...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
It was so kind of you to write / invite / send…
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
I am delighted to announce that…
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
I was delighted to hear that…
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
I am sorry to inform you that…
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
I was so sorry to hear that…
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Please add me on...messenger. My username is…
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
…sends his/her love.
...sendas lian/ŝian amon.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Say hello to…for me.
Diru saluton al... por mi.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
I look forward to hearing from you soon.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Write back soon.
Reskribu baldaŭ.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Do write back when…
Skribu reen kiam...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send me news, when you know anything more.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Take care.
Atentu.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
I love you.
Mi amas vin.
Používá se při psaní svému partnerovi
Best wishes,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
With best wishes,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kindest regards,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All the best,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All my love,
Ĉiu mia amo,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Lots of love,
Multe da amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Much love,
Multa amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou