esperantsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Kedves John!
Estimata John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Kedves Anya / Apa!
Estimata paĉjo/panjo,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Kedves Jerome Nagybácsi!
Estimata Onklo Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Szia John!
Saluton John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Szia John!
Saluton John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John!
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Kedvesem / Drágám!
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Kedvesem / Drágám!
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Drága John!
Estimata John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Köszönöm a leveledet.
Dankon pro via letero.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Jó volt megint hallani felőled.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Azért írok, hogy elmondjam ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Používá se pro důležité zprávy
Van már valami programod...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Örömmel jelentem be, hogy ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Örömmel hallottam, hogy ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... is üdvözletét küldi.
...sendas lian/ŝian amon.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Üdvözöld...-t helyettem is.
Diru saluton al... por mi.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Várom a válaszodat.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Írj hamar.
Reskribu baldaŭ.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Írj, amint ....
Skribu reen kiam...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Írj, ha többet megtudsz.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Vigyázz magadra.
Atentu.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Szeretlek
Mi amas vin.
Používá se při psaní svému partnerovi
Legjobbakat!
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Legjobbakat!
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Szeretettel,
Ĉiu mia amo,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Szeretettel, / Sok puszi,
Multe da amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Szeretettel, / Sok puszi,
Multa amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou