esperantsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Cher Benjamin,
Estimata John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Chère Maman / Cher Papa,
Estimata paĉjo/panjo,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Cher Oncle Jeremy,
Estimata Onklo Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Salut Sylvain,
Saluton John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Coucou Daniel,
Saluton John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Victor,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mon chéri / Ma chérie,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Mon très cher Christophe,
Estimata John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Merci pour votre lettre.
Dankon pro via letero.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Je t'écris pour te dire que...
Mi skribas por informi vin, ke...
Používá se pro důležité zprávy
As-tu prévu quelque chose pour...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
J'ai la joie de vous annoncer que...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
J'ai le regret de vous informer que...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...envoie ses salutations.
...sendas lian/ŝian amon.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Dis bonjour à... de ma part.
Diru saluton al... por mi.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi vite.
Reskribu baldaŭ.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi quand...
Skribu reen kiam...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Prends soin de toi.
Atentu.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Je t'aime.
Mi amas vin.
Používá se při psaní svému partnerovi
Tous mes vœux,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Amitiés,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Amicalement,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bien à vous/toi,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tendrement,
Ĉiu mia amo,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bises,
Multe da amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Bisous,
Multa amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou