portugalsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Estimata John,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Estimata paĉjo/panjo,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Estimata Onklo Jerome,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Saluton John,
Olá Vítor,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Saluton John,
Oi Vítor,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
Vítor,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mia kara,
Meu querido,
Minha querida,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mia kara,
Meu amado,
Minha amada,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Estimata John,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dankon pro via letero.
Obrigado por sua carta.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
Você já fez planos para ...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Lamento informá-lo que ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
...manda lembranças.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Diga olá para ... por mim.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Espero ter notícias suas em breve.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Escreva novamente em breve.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Escreva de volta quando...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Cuide-se.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Eu te amo.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
Abraços,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
Com carinho,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Com carinho,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Tudo de bom,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
Com todo meu amor,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Com muito amor,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Com muito amor,
Neformální, používá se při psaní s rodinou