maďarsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Estimata John,
Kedves John!
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Estimata paĉjo/panjo,
Kedves Anya / Apa!
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Estimata Onklo Jerome,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Saluton John,
Szia John!
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Saluton John,
Szia John!
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
John!
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mia kara,
Kedvesem / Drágám!
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mia kara,
Kedvesem / Drágám!
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Estimata John,
Drága John!
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dankon pro via letero.
Köszönöm a leveledet.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Jó volt megint hallani felőled.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Azért írok, hogy elmondjam ...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
Van már valami programod...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Örömmel hallottam, hogy ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
... is üdvözletét küldi.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Üdvözöld...-t helyettem is.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Várom a válaszodat.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Írj hamar.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Írj, amint ....
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Írj, ha többet megtudsz.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Vigyázz magadra.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Szeretlek
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
Szeretettel,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Szeretettel, / Sok puszi,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Szeretettel, / Sok puszi,
Neformální, používá se při psaní s rodinou