dánsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Estimata John,
Kære John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Estimata paĉjo/panjo,
Kære Mor / Far,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Estimata Onklo Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Saluton John,
Hej John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Saluton John,
Hej John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mia kara,
Kære,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mia kara,
Kæreste,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Estimata John,
Kæreste John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dankon pro via letero.
Tak for dit brev,
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Det var godt at høre fra dig igen.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
Har du lavet nogle planer den...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Jeg var henrykt at høre om...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Jeg var så ked af at høre at...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
... siger hej.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Sig hej til... for mig.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Skriv tilbage snart.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Skriv endelig tilbage når...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Have det godt.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Jeg elsker dig.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
De bedste ønsker,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
Med de bedste ønsker,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Venligste hilsner,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Alt det bedste,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
Kærligst,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Masser af kærlighed,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Meget kærlighed,
Neformální, používá se při psaní s rodinou