čínsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Estimata John,
亲爱的约翰,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Estimata paĉjo/panjo,
亲爱的妈妈/爸爸,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Estimata Onklo Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Saluton John,
你好,约翰,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Saluton John,
嘿,约翰,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
约翰,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mia kara,
我亲爱的,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mia kara,
我最亲爱的,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Estimata John,
最亲爱的约翰,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dankon pro via letero.
谢谢您的来信。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
很高兴再次收到您的来信。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
对不起,这么久没有给你写信。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
我给您写信是为了告诉您...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
你有没有...的计划?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
非常感谢发送/邀请/附上...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
很高兴宣布...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
听到...我非常高兴
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
很遗憾地告诉你们...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
听到...很遗憾
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
...致上他/她的祝福。
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
代我向...问好。
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
我期待着尽快能收到您的回复。
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
尽快回复。
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
当...,请回复
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
保重。
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
我爱你。
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
致以最衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
最衷心的问候,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
一切顺利,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
致以我的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou