česky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Estimata John,
Milý Johne,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Estimata paĉjo/panjo,
Milá maminko, Milý tatínku,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Estimata Onklo Jerome,
Milý strýčku Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Saluton John,
Ahoj Johne,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Saluton John,
Čau Johne,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
Johne,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mia kara,
Můj milý/Moje milá,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mia kara,
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Estimata John,
Nejdražší Johne,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dankon pro via letero.
Děkuji za Tvůj dopis.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
Už máš nějaké plány na... ?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Je mi moc líto, že...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
... posílá pozdrav!
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Pozdravuj ode mě... .
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Těším se na tvojí odpověď.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Napiš brzy.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Napiš mi prosím, až...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Opatruj se.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Miluji tě.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
S přáním všeho nejlepšího,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
Mějte se moc hezky,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Nejsrdečnější pozdravy,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Jen to nejlepší,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
S láskou,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
S láskou,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
S láskou,
Neformální, používá se při psaní s rodinou