anglicky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Estimata John,
Dear John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Estimata paĉjo/panjo,
Dear Mum / Dad,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Estimata Onklo Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Saluton John,
Hello John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Saluton John,
Hey John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mia kara,
My Dear,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mia kara,
My Dearest,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Estimata John,
Dearest John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dankon pro via letero.
Thank you for your letter.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
It was good to hear from you again.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
I am very sorry I haven't written for so long.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
It's such a long time since we had any contact.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
I am writing to tell you that…
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
Have you made any plans for…?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
I am delighted to announce that…
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
I was delighted to hear that…
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
I am sorry to inform you that…
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
I was so sorry to hear that…
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
…sends his / her love.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Say hello to…for me.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Write back soon.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Do write back when…
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send me news, when you know anything more.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Take care.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
I love you.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
Best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
With best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Kindest regards,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
All the best,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
All my love,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Lots of love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Much love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou