esperantsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Dear John,
Estimata John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Dear Mum / Dad,
Estimata paĉjo/panjo,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Dear Uncle Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Hello John,
Saluton John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Hey John,
Saluton John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
My Dear,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
My Dearest,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dearest John,
Estimata John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Thank you for your letter.
Dankon pro via letero.
Používá se při odpovídání na korespondenci
It was good to hear from you again.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
I am very sorry I haven't written for so long.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
It's such a long time since we had any contact.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

I am writing to tell you that…
Mi skribas por informi vin, ke...
Používá se pro důležité zprávy
Have you made any plans for…?
Ĉu vi havas planojn por...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
I am delighted to announce that…
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
I was delighted to hear that…
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
I am sorry to inform you that…
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
I was so sorry to hear that…
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
…sends his / her love.
...sendas lian/ŝian amon.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Say hello to…for me.
Diru saluton al... por mi.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
I look forward to hearing from you soon.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Write back soon.
Reskribu baldaŭ.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Do write back when…
Skribu reen kiam...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send me news, when you know anything more.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Take care.
Atentu.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
I love you.
Mi amas vin.
Používá se při psaní svému partnerovi
Best wishes,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
With best wishes,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kindest regards,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All the best,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All my love,
Ĉiu mia amo,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Lots of love,
Multe da amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Much love,
Multa amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou