německy | Fráze - Cestování | Stravování

Stravování - U vchodu

Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
Ich würde gern einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen um _[Uhrzeit]_ reservieren.
Používá se pro vytvoření rezervace.
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
Einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen, bitte.
Používá se pro vyžádání stolu.
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Používá se pro zeptání, zda je možné platit kreditní kartou
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
Haben Sie auch vegetarisches Essen im Angebot?
Otázka na to, zda mají vegetariánská jídla
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
Haben Sie auch koscheres Essen im Angebot?
Otázka na to, zda mají košer jídla (podle judaismu)
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
Bieten Sie Halal-Gerichte an?
Otázka na to, zda mají halal jídla
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
Übertragen Sie Sport? Wir würden gern das ___ Spiel sehen.
Chtěli byste sledovat sportovní přenosy při nebo po jídle

Stravování - Objednání jídla

Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
Kann ich die Speisekarte haben, bitte?
Zeptání na menu
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
Entschuldigung, wir würden gern bestellen, bitte.
Slouží k oznámení čišníkovi/číšnici, že jste připraveni si objednat
Kion vi rekomendas sur la menuo?
Was können Sie von der Karte empfehlen?
Otázka na číšníka/číšnici, zda můžou něco doporučit
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
Gibt es eine Spezialität des Hauses?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou specialitu
Ĉu estas loka fako?
Gibt es eine Spezialität aus dieser Gegend?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou místní specialitu
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
Ich bin allergisch gegen ___. Sind/Ist da ___ drin?
Slouží k informování, že jste alergičtí na konkrétní přísady
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
Ich habe Diabetes. Ist da Zucker oder Kohlenhydrate drin?
Slouží k zjištění, zda něco neobsahuje cukr nebo sacharidy, když jste diabetik
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
Ich esse kein(e) ___. Sind/Ist da ___ drin?
Slouží k informování číšníka/číšnice, že nejíte konkrétní potraviny
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
Ich möchte gern _[Gericht]_ bestellen.
Objednání konkrétního pokrmu
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
Wir würden gern Vorspeisen bestellen, bitte.
Objednání předkrmů
salaton
Salat
pokrm
supon
Suppe
pokrm
karnon
Fleisch
jídlo
porkaĵon
Schwein
druh masa
bovaĵon
Rind
druh masa
kokidon
Hühnchen
druh masa
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
Ich hätte mein Fleisch gern roh/medium/durch.
Slouží k informování číšníka/číšnice, jak chcete připravit objednané maso
marmanĝaĵon
Fischgerichte
jídlo
fiŝon
Fisch
jídlo
pastaĵon
Nudeln
pokrm
salon
Salz
pipron
Pfeffer
mustardon
Senf
keĉupon
Ketchup
panon
Brot
buteron
Butter
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
Ich hätte gern einen Nachschlag, bitte!
Otázka na doplnění pití
Dankon, tio sufiĉas.
Danke, das reicht.
Slouží pro informování číšníka/číšnice, aby zastavil(a) servírování jídla/doplňování pití
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
Wir würden gern Nachtisch bestellen, bitte.
Objednání dezertu
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
Ich hätte gern ___, bitte.
Objednání dezertu
gelaton
Eis
dezert
kukon
Kuchen
dezert
ĉokoladon
Schokolade
dezert
keksojn
Kekse
dezert
Ĝuu vian manĝon!
Guten Appetit!
Popřání dobrého chutnání

Stravování - Objednání nápojů

Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
Ich hätte gern ein(e) _[Getränk]_, bitte.
Objednání nápojů
karbonatan akvon
ein Wasser mit Kohlensäure
nápoj
akvon sen gaso
ein stilles Wasser
nápoj
bieron
ein Bier
nápoj
botelon da vino
eine Flasche Wein
nápoj
kafon
einen Kaffee
nápoj
teon
einen Tee
nápoj
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
Ich trinke keinen Alkohol. Ist da Alkohol drin?
Otázka na to, zda daný nápoj obsahuje alkohol

Stravování - Placení

Ni volus pagi, bonvolu.
Wir möchten gern bezahlen, bitte.
Používá se k vyjádření, že chcete platit
Ni ŝatus pagi aparte.
Wir möchten getrennt bezahlen.
Používá se k informování číšníka/číšnice, že každá osoba u stolu bude platit zvlášť
Mi pagos ĉion.
Ich bezahle für alles.
Slouží k informování číšníka/číšnice, že zaplatíte za každého u stolu
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
Ich lade Dich zum Mittagessen/Abendessen ein.
Pozvání další osoby na jídlo a informování o tom, že budete platit
Konservu la moneton.
Der Rest ist für Sie.
Používá se pro řečení číšníkovi/číšnici, že si může nechat přebytek peněz, které jste mu/jí dal, jako tip
La manĝaĵo estis bongusta!
Das Essen war lecker!
Kompliment ohledně jídla
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
Geben Sie unser Lob dem Koch weiter!
Kompliment ohledně jídla

Stravování - Stížnosti

Mia manĝo estas malvarma.
Mein Essen ist kalt.
Stěžování si, že jídlo je příliš studené
Tiu ne estas konvene kuirita.
Das ist nicht ordentlich durch.
Čas vaření byl příliš krátký
Tiu estas tro kuirita.
Das ist zerkocht.
Čas vaření byl příliš dlouhý.
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
Das habe ich nicht bestellt, Ich habe ___ bestellt.
Poznamenání, že přenesené jídlo není to, co jste si objednali
Tiu vino estas korkita.
Dieser Wein ist verkorkt.
Slouží k zmínění toho, že víno má pachuť korku
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
Wir haben vor mehr als dreißig Minuten bestellt.
Stěžování si ohledně čekací doby na objednané jídlo
Tiu trinkaĵo estas varma.
Dieses Getränk ist nicht kalt.
Stěžování si ohledně teploty nápoje (příliš teplý)
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
Mein Getränk schmeckt komisch.
Poukázání na zvláštní chuť vašeho nápoje
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
Ich habe mein Getränk ohne Eis bestellt.
Poukázání na to, že jste dostali nápoj s ledem i přesto, že jste si objednali bez něj
Unu pladon mankas.
Es fehlt noch ein Gericht.
Poznamenání toho, že vaše objednávka není kompletní
Tiu ne estas pura.
Das ist nicht sauber.
Poznamenání, že váš talíř/příbor/sklenička není čistý/čistá.

Stravování - Alergie

Ĉu estas ___ en ĉi?
Ist/Sind da ___ drin?
Otázka, zda dané jídlo neobsahuje přísady, na které jste alergičtí
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
Könnten sie das Gericht bitte ohne ___ zubereiten?
Otázka ohledně toho, jestli přísady, na které jste alergičtí, můžou být nepoužity při přípravě pokrmu
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
Ich habe Allergien. Falls ich eine allergische Reaktion habe, dann suchen Sie nach den Medikamenten in meiner Tasche!
Slouží k informování ostatních, že jste alergičtí a že si potřebujete vzít léky v případě pohotovosti
nuksoj/arakidoj
Nüsse/Erdnüsse
Alergie na jídlo
sezamosemoj/sunfloro
Sesamkerne/Sonnenblumenkerne
Alergie na jídlo
ovo
Ei
Alergie na jídlo
mariskoj/fiŝo/salikokoj
Meeresfrüchte/Fisch/Schalentiere/Garnelen
Alergie na jídlo
faruno/greno
Mehl/Weizen
Alergie na jídlo
lakto/laktozo/laktejo
Milch/Laktose/Milchprodukte
Alergie na jídlo
gluteno
Gluten
Alergie na jídlo
sojo
Soja
Alergie na jídlo
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
Hülsenfrüchte/Bohnen/Erbsen/Mais
Alergie na jídlo
fungoj
Pilze
Alergie na jídlo
fruktoj/kivo/kokoso
Frucht/Kiwi/Kokosnuss
Alergie na jídlo
cebolletaoj/cepoj/ajlo
Schnittlauch/Zwiebeln/Knoblauch
Alergie na jídlo
alkoholo
Alkohol
Alergie na jídlo