francouzsky | Fráze - Cestování | Počítač

Počítač - Domů

Sao
Copier
Cắt
Couper
Dán
Coller
In đậm
Gras
In nghiêng
Italique
Gạch chân
Souligné
Phông
Police
Cỡ chữ
Taille de police
Lọc
Filtrer
Sắp xếp A-Z
Trier de A à Z
Ô
Cellule
Chổi quét
Copier le format
Điền
Remplissage
Đường viền
Bordures

Počítač - Tlačítka v Office

Tạo mới
Nouveau
Mở
Ouvrir
Lưu
Enregistrer
Lưu với tên file
Enregistrer sous
In ấn
Imprimer
Hủy thao tác
Annuler
Khôi phục thao tác
Restauration
Chèn
Insérer
Xóa
Supprimer
Đổi tên
Renommer
Thay thế
Remplacer
Đóng
Fermer
Hủy
Annuler
Hàng
Ligne
Cột
Colonne
Xem trước trang in
Aperçu avant impression
Thu nhỏ
Réduire
Phục hồi
Restaurer

Počítač - Vložit

Bảng
Tableau
Hình ảnh
Image
Biểu đồ
Graphique
Hộp văn bản
Zone de texte
Tiêu đề đầu & cuối trang
En-tête et pied de page
Hình dạng
Forme
Ngắt trang
Saut de page

Počítač - Rozvržení stránky

Tab
Onglet
Lề
Marges
Chọn vùng in
Définir la zone d'impression

Počítač - Odkazy

Chú thích cuối trang
Insérer note de bas de page
Chỉ mục văn bản
Insérer index

Počítač - Recenze

Đánh vần & Ngữ pháp
Orthographe & grammaire
Cài đặt ngôn ngữ
Définir la langue
Dịch
Traduire
Đếm số từ
Statistiques
Ô ghi chú
Bulles

Počítač - Náhled

Thước kẻ
Règle