thajsky | Fráze - Cestování | Počítač

Počítač - Domů

Copiar
คัดลอก
Recortar
ตัด
Colar
วาง
Negrito
หนา
Itálico
เอียง
Sublinhado
ขีดเส้นใต้
Fonte
ตัวอักษร
Tamanho de fonte
ขนาดตัวอักษร
Filtro
กระดาษกรอง
Ordenar de A a Z
หาตัวอักษรAไปZ
Célula
เซลล์
Pincel de formatação
รูปแบบที่ระบายสี
Preenchimento
เติม
Áreas
กรอบ

Počítač - Tlačítka v Office

Novo
ใหม่
Abrir
เปิด
Salvar
บันทึก
Salvar como
บันทึกเป็น
Imprimir
พิมพ์
Desfazer
แก้ไข
Refazer
ทำใหม่
Inserir
แทรก
Deletar
ลบ
Renomear
เปลี่ยนชื่อใหม่
Substituir
แทนที่
Fechar
ปิด
Cancelar
ยกเลิก
Linha
แถว
Coluna
คอลัมน์
Visualização de Impressão
ตัวอย่างการพิมพ์
Minimizar
การย่อขนาด
Restaurar
แก้ไข

Počítač - Vložit

Tabela
ตาราง
Imagem
รูปภาพ
Gráfico
ชาร์ต
Caixa de texto
กล่องคำพูด
Cabeçalho & Rodapé
ข้อความต้นหน้าและข้อความท้ายหน้า
Forma
รูปร่าง
Quebra de página
ตำแหน่งแบ่งหน้าคำ

Počítač - Rozvržení stránky

Guia
จุดตั้งระยะ
Margens
หุ้น
Definir área de impressão
เลือกหน้าที่ต้องการพิมพ์

Počítač - Odkazy

Inserir nota de rodapé
แทรกการอ้างอิง
Inserir índice
แทรกดัชนี

Počítač - Recenze

Ortografia e gramática
การสะกดและไวยากรณ์
Definir idioma
ติดตั้งภาษา
Traduzir
แปล
Contagem de Palavras
นับคำ
Balões
ลูกโป่ง

Počítač - Náhled

Régua
ผู้ปกครอง